Voortgang activiteiten

Algemeen

Voortgang activiteiten

Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Met dit interim jaarbericht wordt (vooruitlopend op de jaarstukken) op hoofdlijnen een beeld gegeven over 2022. Wel met de opmerking dat de accountantscontrole nog niet is afgerond. In de jaarstukken wordt uitvoeriger over de resultaten van 2022 gerapporteerd.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Dit jaarbericht bestaat uit 2 delen, namelijk een financieel gedeelte en een beleidsgedeelte.

Per doelstelling is met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2022) gerealiseerd is danwel op schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform doelstelling (het gaat hierbij vaak om meerjarige perioden), rood geeft aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd en met wit wordt aangegeven dat de realisatie van de indicator niet bekend is. Bij deze laatste kleurcodes gaat het doorgaans om door het BBV vastgestelde indicatoren waarvan de realisatie (landelijk) nog bekend moet worden gemaakt.

Alle bedragen in dit interim jaarbericht zijn x € 1.000

Financiële hoofdlijn

Begrotingssaldo 2022

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo 2022

In de tabel hieronder geven we aan hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld. Vanaf de primitieve begroting (boekwerk dat in november 2021 door de raad is vastgesteld), tot en met de gewijzigde begroting in de 3e bestuursrapportage 2022.
Wanneer gesproken wordt over ‘de begroting’, bedoelen we daarmee de gewijzigde begroting uit de 3e bestuursrapportage 2022. 

-/- = tekort (nadeel) 2022
Primitieve begroting 2022 228
- Amendement sportattributen zwembad -10
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven -8
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 -469
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 594
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 472
- Incidenteel verruimen minimabeleid -442
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 3.124
Bijgesteld saldo 2022 3.489

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2022 bij de begroting 2022. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2022, de derde bestuursrapportage 2021, de eerste bestuursrapportage 2022, de tweede bestuursrapportage 2022 en raadsbesluit over incidenteel verruimen minimabeleid.

Verwachte realisatie 2022

Terug naar navigatie - Verwachte realisatie 2022

Het verwachte resultaat over 2022 is € 8.458 voordeel.
Dit betekent dat het saldo € 4.969 voordeliger is dan begroot. Op hoofdlijnen kan het voordeliger resultaat als volgt worden verklaard:

Programma Omschrijving Bedrag V of N
0 Gemeentefonds 1.479 V
0 Overhead 862 V
0 Voorziening wethouderspensioen 558 V
0 Verkoop en beheer gronden en panden -225 N
6 WMO 1.130 V
6 Samenkracht en burgerparticipatie 938 V
6 Jeugd -316 N
6 Participatie -976 N
7 Rijksmiddelen energiearmoede 597 V
8 Projecten derden 695 V
8 Hogere kosten door toename aantal vergunningen -355 N
8 Hogere legesopbrengsten 736 V
Overige -154 V
Verwachte afwijking 4.969
V= voordeel, N= Nadeel

In de Jaarstukken 2022 wordt een nadere toelichting op deze afwijkingen gegeven.