Voortgang activiteiten

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Wij communiceren open met onze inwoners. Wij luisteren naar en antwoorden helder op signalen uit de samenleving. We maken gebruik van samenspraak met inwoners en gemeenteraad als het gaat om te ontwikkelen beleidsthema’s. In het kader van de Omgevingswet zal burgerparticipatie een nadrukkelijker plek krijgen. Aangezien daarbinnen individuele belangen en collectieve belangen een nadrukkelijker rol spelen, kiezen we voor tijdige en goede informatieverstrekking, meer duidelijkheid over de processen, helder verwachtingsmanagement waar het gaat om de inbreng van inwoners, waarbij hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. Bij uiteindelijke weging van individuele en collectieve belangen wordt verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes.

Samenwerken in de regio is belangrijk, daarbij staan de belangen van onze inwoners en bedrijven voorop. Het mag niet ten koste gaan van onze democratische legitimatie. Samenwerken dient voor alle partijen inhoudelijk winst op te leveren, waarbij de bestaande capaciteit en middelen de kaders vormen. Veldhoven streeft naar een vooraanstaande rol binnen de diverse regionale samenwerkingsverbanden, zeker bij voor Veldhoven belangrijke onderwerpen.

De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en laagdrempelig. Het uitgangspunt is dat informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden aangeboden op een toegankelijke en transparante werkwijze. In alle gevallen wordt rekening gehouden met inwoners die niet over digitale technieken beschikken en laaggeletterde inwoners.

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting. Dit houdt in dat er structureel wordt gestuurd op het terugbrengen van kosten en het genereren van inkomsten.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

0.1 Samenspraak

Terug naar navigatie - 0.1 Samenspraak

0.1.1 De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet.

Omschrijving

Meetindicatoren: Evaluatie tijdelijke kaders. Vaststelling nieuw beleid rond participatie in kader omgevingswet.

Resultaat

G

Toelichting

De raad is in april geïnformeerd over de evaluatie. Die evaluatie is input voor het ruimtelijk participatiebeleid. Planning is dit Q1 2023 aan de raad voor te leggen. Dit ligt op schema.

0.1.2 De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden.

Omschrijving

Meetindicatoren: Herijking nota samenspraak.

Resultaat

G

Toelichting

Herijking Nota Samenspraak is onderdeel van de brede participatievisie. De naam hiervan is gewijzigd naar Visie op participatie en democratisering. Begin 2023 krijgt de raad een procesvoorstel voorgelegd. Gelijktijdig wordt het project om tot die visie te komen opgestart. Streven is om het eind 2023 afgerond te hebben.

0.1.3 De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema’s/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden.

Omschrijving

Van die benoemde thema’s/projecten/onderwerpen stelt de raad een procesvoorstel samenspraak vast.

Meetindicatoren: Aantal procesvoorstellen samenspraak/participatie die de raad in een jaar vaststelt.

Resultaat

G

Toelichting

De raad heeft in 2022 tot nog toe 2 procesvoorstellen (over onderwerpen waar ze bevoegd zijn) vastgesteld: Woonvisie, Omgevingsplan Zonderwijk. In de begroting is geen separate voorzet gedaan voor onderwerpen. In ieder geval vindt in 2023 samenspraak plaats bij oa : Visie op Veldhoven, Visie op participatie en democratisering,, Mobiliteitsvisie, Masterplan Centrum.

0.1.4 Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld.

Omschrijving

Meetindicatoren: Beoordeelde criteria.

Resultaat

O

Toelichting

In coronatijd zijn er weinig tot geen samenspraaktrajecten gehouden. Daarom zijn er nu ook geen evaluaties gedaan. 

0.2 Toegankelijkheid van informatie

Terug naar navigatie - 0.2 Toegankelijkheid van informatie

We meten hoe onze klanten de dienstverlening waarderen. Dat doen we continu op de kanalen balie en website. 
(persoonlijk contact wordt altijd hoger gewaardeerd en de ervaring is dat bezoekers eerder over een website reageren als ze iets niet kunnen vinden)

0.3 Meldingen

Terug naar navigatie - 0.3 Meldingen

We gebruiken de feedback en waardering van inwoners om het proces van de afhandeling van meldingen openbare ruimte te verbeteren.

Toelichting:
We meten de algemene klanttevredenheid via smileys en we meten op 4 meetfactoren met stellingen (Informatiekwaliteit, empathie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid). We meten niet in categorie ‘ongedierte/ratten’ en ‘straatverlichting’ omdat die terugkoppelingen via externe partijen worden gegeven.

0.4 Woonlasten

Terug naar navigatie - 0.4 Woonlasten

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Terug naar navigatie - 0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead