Voortgang activiteiten

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader


Mobiliteit houdt niet op bij de gemeentegrens. Mensen verplaatsen zich over allerlei afstanden, om verschillende redenen, op diverse tijdstippen en met verschillende vervoerswijzen.
Daarom werken we structureel regionaal samen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarin komen strategische en tactische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit aan de orde, maar ook de relatie van bereikbaarheid met het verbeteren van ons leef- en vestigingsklimaat. We investeren steeds meer in andere, meer duurzame, vormen van mobiliteit en richten ons bovenal op het bewerkstelligen van een ‘mobiliteitstransitie’ (thema mobiliteit kadernota). De hieruit voortvloeiende plaatselijke- en regionale maatregelen sluiten we op elkaar aan. Tevens richten we ons ook lokaal op de integrale verbinding met de thema’s Positieve gezondheid, Omgeving en Toekomstbestendigheid.

De komende jaren werken we aan het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid van Veldhoven en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we binnen de kaders van de bereikbaarheidsagenda en het actuele Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

Terug naar navigatie - 2.1 Fietsgebruik woon-werk

2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

Terug naar navigatie - 2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

2.5 Eindhoven Airport

Terug naar navigatie - 2.5 Eindhoven Airport

2.5.1 De aanbevelingen uit de Proefcasus worden, samen met betrokken partijen, uitgevoerd.

Omschrijving

1. Invoeren nieuw sturingsmodel voor geluid ten behoeve van de luchthaven
2. In stand houden van een permanente overlegstructuur
3. Doorontwikkeling van meerwaarde voor de regio

Meetindicatoren: 1 t/m 3. Betrokken zijn bij de regionale samenwerking van gemeenten rondom de luchthaven en totaalpakket aan maatregelen monitoren.

Resultaat

O

Toelichting

Bijdrage van Veldhoven aan de overlegstructuur ligt op schema. Echter uitvoering van de aanbevelingen loopt op essentiële punten vertraging op. Het nieuwe sturingsmodel wacht nog op het mer, waarvoor het Rijk aan zet is. Het mer is nodig om een nieuw Luchthavenbesluit te kunnen nemen. Verwachte vaststelling verschuift naar eind 2024 . In de tussentijd maken we wel stappen in het beperken van de geluidsruimte via medegebruikersvergunningen. In de medegebruiksvergunning van 2023 is een (kleinere) contour opgenomen die al rekening houdt met 18% vlootvernieuwing. Het streven van 30% minder geluid in 2030 lijkt niet in gevaar te komen.

Ook op het gebied van 'meerwaarde voor de regio' blijft de meerwaarde van de samenwerking beperkt. In de praktijk blijkt dat effecten met name bereikt kunnen worden door maatregelen van de luchthaven. Overheden hebben slechts beperkt invloed hierop. Bijvoorbeeld bij het sturen op specifieke bestemmingen. Eindhoven Airport investeert, ook zonder overheidsinbreng, actief in de relatie met de regio (bv. rondleidingen, activiteiten in aansluiting op regionale evenementen, wandelroutes, gebruik lokale producten  etc.).

Goede stappen zijn gezet op het gebied van fondsvorming (oprichting en uitvoering fonds voor schrijnende gevallen: alle schrijnende gevallen hebben het uitkoopbod inmiddels geaccepteerd) , extra isolatie, aanvullende gezondheidsmaatregelen etc.) klimaat (voorstel  bevordering gebruik duurzame brandstoffen), communicatie (vernieuwing website) en klachten en meldingen (nieuwe opzet meldingen- en informatiebureau RIC gestart per 01-01-2023).

Specifieke inzet door Velhoven wordt geleverd door het bestuurlijk trekkerschap van de werkgroep klimaat en ambtelijk lidmaatschap van de werkgroepen klachten en meldingen en meerwaarde voor de regio.

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 2.6 Inzicht in verkeersongevallen