Voortgang activiteiten

Programma 1 | Veiligheid

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Mede als gevolg van corona leven we in een sterk veranderende samenleving. Een samenleving die soms grote verschillen laat zien, maar ook een samenleving waar mensen zich veilig en prettig willen voelen in de buurt waarin hij/zij woont. 

Wij werken integraal samen aan de veiligheid met politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, de Wijkggd-ers, buurtpreventienetwerken, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en andere (maatschappelijke) organisaties en met ondernemers en inwoners. Binnen de aanpak gaan preventie, zorg en repressie hand in hand, waarbij maatwerk en werken volgens de bedoeling bovenaan staat. Er is aandacht voor de achterliggende oorzaak en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te voorkomen. Het (on)zichtbare succes van samenwerken zijn de incidenten die NIET plaats vinden.

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, hebben effect op de criminaliteit. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Uitdagingen die vragen om een duidelijke richting. We zien hierin de volgende kernthema’s:

High Impact Crimes/incidenten
High Impact Crimes (HIC) zijn ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van het slachtoffer, de directe omgeving en de samenleving. Voorbeelden van HIC zijn: (pogingen tot) woning- en auto-inbraken, fietsendiefstallen winkeldiefstallen en geweld/drugs incidenten. Het streven is om jaarlijks deze cijfers verder te laten dalen middels inzet van preventieve en repressieve maatregelen. Mede door de coronacrisis is online criminaliteit (cybercrime) toegenomen. De gevolgen voor slachtoffers zijn vaak verstrekkend. Het terugdringen en voorkomen van deze incidenten heeft continu onze aandacht en prioriteit. Daarnaast is het streven om handel in gestolen goederen minder aantrekkelijk te gaan maken, zodat potentiële kopers afhaken.

Personen met verward gedrag (met een veiligheidscomponent)
Mede ook door corona krijgen inwoners steeds meer te maken met opeenstapeling van persoonlijke problemen of vragen binnen meerdere leefgebieden zoals psychische klachten, het zich niet thuis voelen in de samenleving, een verstandelijke beperking of een verslaving.
De problemen kunnen dermate groot zijn dat ze uiteindelijk een gevaar voor zichzelf of hun
omgeving gaan vormen en/of overlast en veiligheidsproblemen veroorzaken. Van belang is
om zorg en veiligheid verder te verbinden en te versterken. Het zwaartepunt moet liggen op preventie en zorg zodat escalatie wordt voorkomen. 

Problematische jeugd(groepen)
Veldhoven kent de laatste jaren diverse problematische jeugdgroepen, met incidenteel een crimineel karakter. De intensievere aanpak die is ingezet moet problematische jeugdgroepen, maar ook individuele jongeren die voor problemen zorgen (en daarmee overlast en jeugdcriminaliteit) voorkomen, afremmen en uiteindelijk doen afnemen. Onze zorg- en veiligheidsnetwerken investeren op preventie en repressie, waarbij begrenzing en ondersteuning hand in hand gaan. In de strijd tegen ondermijning is onze ambitie om jonge aanwas in criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Ondermijning
Een collectieve aanpak van ondermijning en het bestrijden van georganiseerde criminaliteit heeft de hoogste prioriteit. We werken integraal nauw samen met onze lokale, regionale en landelijke (veiligheids)partners. Door een regionale aanpak wordt een ‘waterbedeffect’ voorkomen, waarbij criminelen de gemeentegrenzen oversteken en activiteiten elders in onze regio zouden kunnen voortzetten. We investeren in het bewustwording bij medewerkers en ketenpartners om de eerste signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen. Dit door het melden van signalen zodat deze casuïstiek integraal aangepakt wordt. De gemeente vervult hierbij de rol van projectleider. Daarnaast zijn we aan de slag met uitvoering van het actieplan ondermijnende criminaliteit en de aanpak van ondermijnend gebruik van gebouwen en terreinen. Tevens wordt geïnvesteerd in het in beeld brengen en het aanpakken van criminele familienetwerken, het verder ontwikkelen van het Kempen Interventie Team en het borgen van de opbrengst van de pilot 1 Smart Overheid (datagericht werken). Een vraag om capaciteitsuitbreiding van het Kempen Interventie Team door de teamleider is te verwachten. 
Om de aanpak van ondermijning te versterken wordt er slimmer tussen ketenpartners samengewerkt en technologie beter benut. Hiervoor wordt geïnvesteerd in goede integrale intelligence, technologie, integrale actie het bewerkstelligen van meer samenhang in de samenwerkende overheidspartners. 

Mensenhandel en prostitutie
In 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor het controleren van de (legale en illegale) prostitutie. Dit zal extra scholing, capaciteit en/of opleiding van gemeentelijk toezichthouders met zich meebrengen. Daarnaast wordt in 2022 uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde plan van aanpak voor het thema mensenhandel. Hierbij wordt ingezet op het versterken van integrale werkprocessen en samenwerkingsverbanden. 

Polarisatie/radicalisering
Om extremistische en radicale gedragingen bij individuen en/of groepen te voorkomen, wordt ingezet op het verkleinen van een eventuele afstand naar de maatschappij en het vergroten van de betrokkenheid daarbij. Verschillende ketenpartners leveren een bijdrage, door signalen in te brengen en te verrijken. Bij (individuele) casuïstiek wordt samenwerking gezocht met het Zorg- en Veiligheidshuis als regionaal adviesorgaan op dit thema. Het doel is om een nog actievere regierol te gaan pakken in het voorkomen, signaleren en bestrijden van polarisatie, extremisme en radicalisering. 
Daarnaast wordt vanwege de veranderende samenstelling en opbouw van onze bevolking en de coronapandemie ingezet op zowel individuele casuïstiek (bijvoorbeeld eerwraak, complot denken) als op groepen (bijvoorbeeld spanningen tussen bevolkingsgroepen (demonstraties).
In 2022 wordt verder gewerkt aan het opzetten van focusgroepen voor Veldhoven en het vroegtijdig signaleren en herkennen van signalen. Verder worden er diverse collega’s en partners getraind op het herkennen van deze signalen en het handelsperspectief. Tevens neemt Veldhoven deel aan de regionale expertgroep voor de regio Oost-Brabant.

Veilige publieke taak
Wij accepteren geen agressie tegen en intimidatie van medewerkers en politieke ambtsdragers van onze gemeentelijke organisatie en van onze collega’s in de publieke sector, zoals politie, brandweer en ambulance. Bij norm overschrijdend gedrag wordt gebruik gemaakt van onze protocollen. Bij ernstige overtredingen van deze protocollen doen wij daarnaast aangifte bij de politie.

Crisisbeheersing/rampenbestrijding
Op het gebeid van crisisbeheersing heeft de coronacrisis veel gevraagd van de gemeentelijke en regionale crisisorganisaties. In de nafase gaat deze crisis nog de nodige aandacht en capaciteit vragen. 
Uitvoering van de OTO-momenten (opleiden, trainen en oefenen) en het opleiden van (nieuwe) medewerkers voor de gemeentelijke rampen- en crisisorganisatie blijft van kracht.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1 High Impact Crimes/incidenten

Terug naar navigatie - 1.1 High Impact Crimes/incidenten

Het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. 

1.1.1 Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal (poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 94 absolute aantal / 1,71 per 1000 inwoners.

Resultaat

O

Toelichting

De woninginbraken laten ten opzichte van 2021 een lichte stijging zien. Zo hebben er zes meer woninginbraken (2021: 66 en 2022: 72 in totaal) plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Oorzaak is dat weer meer mensen van huis weg zijn in vergelijking met het coronajaar ervoor. O.a het wijk- en datagericht werken en de ontwikkeling van een bondgenotennetwerk (burgerparticipatie) op gebied van veiligheid behoeft nog verdere ontwikkeling in 2023. Om het aantal diefstallen/woninginbraken terug te blijven dringen wordt extra ingezet op preventieve maatregelen en acties, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers o.a. via social media. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden/Verenigingen van Eigenaren. Verder is er ook repressieve samenwerking tussen de boa's, politie en Integrale Veiligheid (bijvoorbeeld door het inzetten van een gebiedsverbod of opleggen van een last onder dwangsom bij het aantreffen van inbrekerswerktuigen).  Deze aanpak wordt gecontinueerd.

1.1.2 Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal geweldincidenten per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 78 absolute aantal / 2,6 per 1000 inwoners.

Resultaat

O

Toelichting

Het aantal plaatsgevonden geweldsmisdrijven is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (2021: 105 en 2022: 107). Om het aantal geweldsmisdrijven terug te blijven dringen wordt blijvend ingezet op preventieve inzet c.q. maatregelen,  goede werkafspraken & procedures en integrale handhaving. Bij dreigende escalatie wordt ingezet op een zo vroeg mogelijk interventie.

Specifieke maatregelen die worden ingezet zijn:
- inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen, stop- en herstelgesprekken
- vergroten participatie en weerbaarheid inwoners
- persoonsgerichte aanpak (PGA)
- integrale blijvende aandacht voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1.1.3 Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 43 absolute aantal / 1 per 1000 inwoners.

Resultaat

O

Toelichting

Het aantal winkeldiefstallen is nagenoeg onveranderd gebleven t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar (2021: 32 en 2022: 33) winkeldiefstallen plaatsgevonden. Om het aantal winkeldiefstallen terug te blijven dringen wordt blijvend ingezet op preventieve inzet (communicatie richting burgers en ondernemers zoals WhatsAppgroepen en platform voor ondernemers zoals Chainels) en integrale handhaving door boa en politie (bijvoorbeeld door het inzetten van een winkelverbod).

1.1.4 Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 157 absolute aantal / 3,6 per 1000 inwoners.

Resultaat

O

Toelichting

Het aantal vernielingen/beschadigingen plaatsgevonden in de openbare ruimte t.o.v. van vorig jaar (van 136 naar 137) is nagenoeg gelijk gebleven. De huidige aanpak werkt en wordt gecontinueerd. Zo wordt er structureel ingezet op preventieve aanpak en integrale handhaving. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden (voorbeelden hiervan zijn o.a.  het inzetten van een stopgesprek, integrale aanpak problematische jeugdgroepen, inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen, zicht op locatie krijgen en opleggen van een halt maatregel).

1.2 Personen met verward gedrag

Terug naar navigatie - 1.2 Personen met verward gedrag

1.3 Problematische jeugd(groepen)

Terug naar navigatie - 1.3 Problematische jeugd(groepen)

Het samen met ketenpartners voorkomen en aanpakken van problematische jeugdgroepen en risicojeugd. 

1.3.1 Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. incidenten jeugdoverlast. 2020: 298.

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 hebber er minder (van 215 naar 213) incidenten van jeugdoverlast plaatsgevonden. Om het aantal jeugdincidenten terug te blijven dringen wordt blijvend preventief ingezet door middel van voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid. De trend is dat er minder problematieken vanuit groepsvorming plaatsvindt. Er wordt wel een stijging gezien van individuele zorg- en veiligheidscasuistieken. Hier wordt o.a. vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak toegepast om erger te voorkomen. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.

1.3.2 Wij streven naar het aantal criminele jeugdgroepen tot nul terug te dringen

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal criminele jeugdgroepen. 2020: 0.

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 zijn er geen criminele Jeugdgroepen. Wel jongeren die enigszins te relateren zijn aan groepen die crimineel gedrag vertonen. Hier is een groepsaanpak lopende en in uitvoering op. 

1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt

Omschrijving

Meetindicatoren: Cijfers bureau Halt: Aantal verwijzingen Halt (BBV). 2020: 37.

Resultaat

G

Toelichting

Cijfers Halt jeugdigen zijn gedaald naar 20 jeugdigen in 2022 die naar Halt gestuurd zijn ten opzichte van het jaar ervoor (27 in 2021). 

1.3.4 Wij streven naar het aantal harde kern jongeren tot nul terug te dringen

Omschrijving

Meetindicatoren: Cijfers KLPD. Aantal harde kern jongeren. 2020: 0.

Resultaat

-

Toelichting

Cijfers niet bekend.  Het fenomeen harde kern jongeren is verouderd en wordt niet meer zo cijfermatig bijgehouden door de KLPD landelijke eenheid.