Voortgang activiteiten

Programma 4 | Onderwijs

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Jongeren moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen wanneer ze later volwassen zijn. Onderwijs helpt jongeren om dit te leren. Op school leren kinderen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We proberen ervoor te zorgen dat kinderen dicht bij huis naar school kunnen. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. Om goed onderwijs te kunnen geven is een goed schoolgebouw belangrijk. In de wet staat dat gemeenten moeten zorgen voor de schoolgebouwen van basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs.

Internationalisering van onderwijs vinden wij een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de leerlingen ook tijdens de coronacrisis alle kansen te geven op goed onderwijs en een goede toekomst. Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra geld van de overheid om achterstanden in te halen en het onderwijs te verbeteren. Als gemeente helpen we waar mogelijk. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de sociale ontwikkeling van jongeren. Samen met onze CJG-partners blijven we jongeren en ouders hiermee helpen. 

De kadernota jeugd “Focus op alle jeugd” geeft voor ons de richting aan waar we naartoe willen. De nota legt de nadruk op àlle jeugd. Samen met onze partners zetten we in op het   versterken van de omgeving van de jongere. Daarnaast zetten we ons in om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten. De voorzieningen waar alle jeugdigen gebruik van kunnen maken in Veldhoven willen we overeind houden en op sommige plekken versterken.

De onderwerpen ‘Participatie aan de samenleving’ en ‘Woon- en leefomgeving’ in de kadernota ‘Focus op alle jeugd’ zullen meer aandacht krijgen in het komende jaar. Dit betekent:
•    Meer aandacht voor kwetsbare jongeren.
•    Naast onze jeugdpartners ook samen met andere organisaties de onderwerpen ‘Participatie aan de samenleving’ en ‘Woon- en leefomgeving’ verder oppakken.
•    Jeugdigen meer betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Scholen en de gemeente stemmen Passend onderwijs en jeugdbeleid op elkaar af. Hier besteden we de komende periode extra aandacht aan, omdat de samenwerking nog verbeterd kan worden. Ook als een jongere gebruik maakt van jeugdhulp stimuleren we dat zij onderwijs blijven volgen. We werken hierbij nauw samen met partijen uit het jeugd- en onderwijsveld. Samen zorgen we ervoor dat de jeugd uit Veldhoven zo veel mogelijk kans krijgt om goed op te groeien en om zich te ontwikkelen. 

We willen taalachterstand voorkomen en oplossen, zowel bij jeugdigen als bij volwassenen. We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in Veldhoven. Dat is moeilijk als je de Nederlandse taal niet goed beheerst. Of als je digitaal niet zo handig bent. Veldhoven heeft inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond met deze problemen (NT2-doelgroep). We zorgen ervoor dat statushouders versneld Nederlands leren. In Veldhoven zijn ook mensen met een Nederlandse achtergrond die moeite hebben met lezen, schrijven en de digitale wereld. Zij hebben daardoor moeite met meedoen in de maatschappij. Deze mensen doen vaak niet mee aan activiteiten om beter te leren lezen en met de computer om te gaan. We gaan ons inspannen om deze doelgroep te vinden en te helpen. We bieden in Veldhoven en omgeving trainingen, cursussen en activiteiten aan. Hier leren Veldhovenaren beter met taal en met de computer om te gaan. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.1 Huisvesting onderwijs

Terug naar navigatie - 4.1 Huisvesting onderwijs

4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

Terug naar navigatie - 4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

4.3 Taalverwerving/beheersing

Terug naar navigatie - 4.3 Taalverwerving/beheersing

4.3.1 Nadrukkelijke aandacht voor achterstandsleerlingen. We streven een doelgroepbereik na van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)hoger dan 90%.

Omschrijving

Meetindicatoren: % doelgroepbereik VVE

Resultaat

G

Toelichting

Aan deze activiteit is uitvoering gegeven volgens planning. 

Het % doelgroepbereik VVE is momenteel nog niet bekend. De VVE monitor zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 worden opgeleverd. 

4.3.2  Sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren.

Omschrijving

De focus ligt op het vergroten van het bereik onder de NT1 doelgroep en het verbeteren van de samenwerking tussen DigiTaalhuispartners en regionale partners van het Regionaal Educatief Plan. We streven naar een stijging van het percentage NT1-ers dat gebruik maakt van het aanbod van het STERcollege van 8,5% (peil 2020) naar 15%.

Meetindicatoren: Bereik volwasseneneducatie activiteiten onder NT1 doelgroep

Resultaat

G

Toelichting

Er zijn dit jaar meerdere activiteiten gestart om de NT1-doelgroep te bereiken. Het vraagt sinds Corona nog altijd  extra inspanningen om deze doelgroep te bereiken en te stimuleren om aan scholing deel te nemen. Het percentage NT1-ers dat gebruikt maakt van het aanbod bij Taalkracht - voormalige STERcollege - is gestegen naar 15.94% (Doelstelling 15%). Het percentage NT1-ers dat deelneemt aan de (educatieve) activiteiten van het DigiTaalhuis is laag in verhouding tot het percentage NT2-ers dat de weg naar het DigiTaalhuis wel goed weet te vinden. Met de convenantpartners van het DigiTaalhuis wordt een nieuw plan van aanpak voor 2023-2025 opgesteld. 

4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Terug naar navigatie - 4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim

Terug naar navigatie - 4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim

4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

Terug naar navigatie - 4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten