Voortgang activiteiten

Programma 6 | Sociaal Domein

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

We leven in een sterk veranderende samenleving. Een samenleving die soms grote verschillen laat zien, maar ook een samenleving waar mensen verbinding zoeken met elkaar en waar mooie nieuwe dingen bedacht worden. De samenleving verandert. Gezondheid en het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding wordt steeds belangrijker. Mensen worden steeds ouder en wonen zo lang mogelijk thuis. De vraag naar jeugdhulp neemt toe. Als gevolg van Corona is een beweging in gang gezet waarbij de focus meer dan eens gericht is op het welzijn van mensen. In de nasleep van corona hebben we te maken met een vergrote vraag naar onder andere psychische hulp. Ook na deze golf blijft echter aandacht voor de leefomgeving en sociale aspecten van groot belang. De uitdagingen waar we voor staan nu en in de toekomst vragen om een duidelijke richting. We zien hierin de volgende kernthema’s:

Preventie
We zetten sterk in op het stimuleren van preventie, positieve gezondheid en normaliseren. Preventie is gericht op alle inwoners. Hierdoor kunnen we mogelijk dure of langdurige zorg en ondersteuning voorkomen of uitstellen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de behoeften van mantelzorgers. We kunnen dit alles niet alleen en werken hierin samen met onze maatschappelijke partners en gesubsidieerde instellingen, maar ook zal de samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. We gaan uit van het concept Positieve gezondheid en dat is veel meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat ook over zoveel mogelijk zelf werken aan een gezonde leefstijl, op allerlei gebieden: voeding, beweging, financiën, welbevinden, opvoeding, e.d.

Meedoen
We willen in Veldhoven dat iedereen kan meedoen. We gaan daarom aan de slag met de uitvoering van een ‘Inclusie-agenda’ voor Veldhoven. Dit komt voort uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH), dat ook Nederland heeft ondertekend. Voor ons is dit een goede kapstok om te onderzoeken hoe we binnen onze mogelijkheden drempels weg kunnen nemen.

Een goede plek
Het langer thuis wonen vraagt om een samenhangende visie op wonen, zorg en de leefomgeving in wijken en buurten. Daarom zoeken we meer dan ooit de verbinding tussen het sociale en ruimtelijke domein. Zodat iedere inwoner een goede plek kan krijgen in onze samenleving. Dan gaat het om meer dan alleen zorg of ondersteuning. Ook willen we goede informatie geven over het aanbod aan wonen en zorg- en welzijnsactiviteiten. Deze informatie moet zo makkelijk mogelijk te krijgen zijn. Ook voor groepen inwoners die niet zo makkelijk overweg kunnen met digitale of schriftelijke informatie of over weinig financiële middelen beschikken.

Verbinding met het medische domein
De afgelopen jaren heeft de gemeente er ook op ingezet om tot een betere verbinding te komen tussen het sociale en medische domein, zoals de huisartsen. In 2022 willen we dit een stap verder brengen. We gaan na hoe de samenwerking binnen de Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal en de Bouwteams nog verder verbeterd kan worden. Er worden pilots uitgevoerd in het kader van preventie en positieve gezondheid. En er wordt in onze regio een betere samenwerking met de zorgverzekeraars tot stand gebracht. 

Veel van deze initiatieven worden uitgevoerd in het kader van onze actieve bijdrage aan regionale Zorgprogramma’s, zoals ‘Precies!’ en ‘Samen Verder’. Binnen deze regionale samenwerkingsverbanden worden activiteiten ontwikkeld voor kwetsbare ouderen en psychische kwetsbare mensen. Hierin werken we samen met diverse (zorg-)partijen, huisartsen, zorggroepen en zorgverzekeraars. Ook wordt de rol van technologie (‘slimme zorg’) daarbij benut, bijvoorbeeld via initiatieven door de Coöperatie Slimmer Leven, waarvan wij actief deel uitmaken.

Werk en inkomen
In 2022 ligt de aandacht op het (weer) naar werk begeleiden van inwoners die geen eigen inkomen (meer) hebben. Dit geldt uiteraard ook voor inwoners die als gevolg van corona hun baan hebben verloren. Ook willen we inwoners met geldzorgen snel in beeld brengen en ze ondersteunen. We maken de minimaregelingen beter bekend zodat meer inwoners er gebruik van maken. Zo kunnen meer inwoners met een laag inkomen meedoen in de samenleving. In de gesprekken met onze inwoners bespreken we werk, inkomen en de financiële situatie.

Op 1 januari 2022 verandert de Participatiewet. Daardoor wordt het voor werkgevers makkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te geven. Hiervoor is het nodig dat onze Verordening Sociaal Domein wordt aangepast. Dit doen we in regionaal verband, zodat werkgevers in iedere gemeente van onze arbeidsmarktregio met dezelfde regels te maken krijgen. We ondersteunen en verleiden werkgevers om meer mensen met een uitkering een baan te bieden. Als er sprake is van een arbeidsbeperking, geven we loonkostensubsidie. 

Daarnaast gaat op 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering in. Vanaf dan maken we een inburgeringsplan samen met de inburgeraar en blijven we hen volgen. We bieden een inburgeringstraject aan dat helpt bij het leren van de Nederlandse taal en het deelnemen aan de maatschappij. We maken daarbij gebruik van de lessen geleerd rondom de sociaal impact bond, waarbij gebleken is dat voor het succes van integreren een intensief traject noodzakelijk is. We verwachten meer inburgeraars in 2022 omdat het aantal vergunninghouders in Nederland stijgt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Ook in 2022 krijgt iedereen in Veldhoven de zorg en ondersteuning die nodig is om mee te doen en zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De ondersteuning is passend en van goede kwaliteit. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, benaderen we altijd vanuit de gedachte: wat kan de inwoner zelf, wat kan de omgeving bijdragen (mantelzorgers, familie, vrienden/buren), kunnen inwoners geholpen worden met voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn, of is er ondersteuning nodig die alleen via een indicatie van de gemeente bereikbaar is?

Er is een toenemende vraag naar ondersteuning. Ook is neemt de complexiteit van zorgvragen toe, doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen. Daarnaast lopen de kosten op door de invoering van een vaste, lage eigen bijdrage voor inwoners (‘abonnementstarief’); ook mensen met een ruim inkomen vallen nu terug op ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor zijn we genoodzaakt nieuwe besparingen te zoeken.  We zien mogelijkheden door de inzet van ‘slimme zorg’, waarbij we gebruik maken van nieuwe vindingen via technologie. Daarmee kan in bepaalde situaties ook goede ondersteuning geboden worden ‘op afstand’. Dit is ook nodig vanwege het tekort aan zorgpersoneel. We volgen de landelijke ontwikkelingen over het abonnementstarief. We kijken of we aan kunnen sluiten bij acties om deze maatregel af te schaffen. 

We sluiten in 2022 een nieuwe overeenkomst af voor WMO-begeleiding. Hierin zullen ook nieuwe werkwijzen en producten worden opgenomen, zoals groepsbegeleiding en begeleiding op afstand. Vergoeding vindt alleen plaats voor de uren/dagdelen waarvan onze inwoners gebruik hebben gemaakt. Hiermee geven we beter aan hoeveel hulp voor inwoners nodig is. Ook krijgen we daardoor meer inzicht in de feitelijke inzet door de aanbieder. Dan kunnen we beter sturen op de doelen en de kosten van de zorg. Daarnaast willen we beter onderzoeken of de zorgaanbieders aan de eisen van het contract (blijven) voldoen. 

Beschermd wonen
Onderdeel van de Wmo is het Beschermd Wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij werken samen met 15 regiogemeenten (Eindhoven, BOV, Kempen, A2 en Dommelvallei+). Eindhoven ontvangt de regiomiddelen voor de bestaande cliënten. Vanaf 2023 krijgt Veldhoven zelf van het Rijk de middelen voor de nieuwe cliënten. De 15 regiogemeenten krijgen elk jaar meer geld en het regiobudget voor bestaande cliënten wordt steeds lager. Na 7 jaar is deze financiële doordecentralisatie klaar. Maar we blijven als regio verplicht samenwerken. Daarom maken we nieuwe bestuurlijke afspraken in de regio. Bijvoorbeeld over de voorzieningen die we gezamenlijk willen blijven betalen. 

Het doel is om mensen zoveel mogelijk in de wijken – zo thuis mogelijk- te ondersteunen. We willen samen met de regiogemeenten kijken naar welk aanbod nodig is en of we ook nieuwe vormen van Beschermd Wonen kunnen regelen. Transformatie en innovatie zijn belangrijk. Dit moet er toe leiden dat inwoners op tijd de goede hulp krijgen. En dat we in het voorliggend veld ondersteuning kunnen bieden. We gaan met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders zorgprestatieafspraken maken. Dit zijn afspraken over voldoende geschikte woningen, voldoende mogelijkheden voor terugkeer naar de eigen gemeente en voldoende juiste zorg en ondersteuning in de wijk. Dit is geen eenvoudige opgave met de huidige woningnood. We gaan hierbij aansluiting zoeken bij het thema ‘wonen en zorg’ in het algemeen. Het is een brede opdracht. We gaan daarom actief samenwerken met de ketenpartners en de zorgverzekeraars.

Maatschappelijke opvang
Naast Beschermd Wonen heeft de gemeente ook een rol in de Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozen, vrouwenopvang, en dergelijke). Die rol is nu nog maar klein, omdat centrumgemeente Eindhoven nu nog verantwoordelijk is namens de regio. Maar ook hier wil het Rijk gaan doordecentraliseren naar elke gemeente. Dit vraagt nu al inzet op preventie, voorzieningen, goede steunnetwerken, vroegtijdige signalering en goede afstemming met ketenpartners bij uitstroom en ondersteuning. Bij dit onderwerp is het belangrijk dat we een goede relatie leggen met Integrale Veiligheid en de aanpak verwarde personen.

Jeugdhulp
De inzet van ons jeugdbeleid is en blijft om zoveel als mogelijk het ontstaan van problemen bij jeugdigen en gezinnen te voorkomen. Ook willen we dat kwetsbare jeugd en gezinnen de professionele ondersteuning en zorg krijgen die nodig is. Samen met de partners uit het jeugdveld wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de kadernota jeugd ‘Focus op alle jeugd’. In 2022 ligt de aandacht op de twee pijlers ‘participatie aan de samenleving’ en ‘woon- en leefomgeving’. Dit betekent in de praktijk het volgende:
•    Meer aandacht voor specifieke kwetsbare doelgroepen.
•    Integraliteit met andere beleidsterreinen op de genoemde pijlers (participatie aan de samenleving en woon- en leefomgeving).
•    Vergroten jeugdparticipatie aan beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) vormt steeds meer de voordeur voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien. Het CJG speelt een belangrijke rol in de ambitie om zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijke opvoed- en opgroeihulp te bieden. Het CJG kijkt naar de inzet van het eigen netwerk van het gezin. Het CJG is gericht op normaliseren van vragen rondom opgroeien en opvoeden. En het CJG voorkomt onnodige inzet van zwaardere hulp. Als zwaardere/gespecialiseerde hulp nodig is, schakelt het CJG met de toegang tot geïndiceerde hulp. We zetten deze periode nog nadrukkelijker in op het vergroten van de bekendheid van het CJG onder ouders en professionals. Zo willen we dat het onderwijs meer gebruik gaat maken van het CJG. Ook streven we naar een meer uniforme werkwijze van de CJG-contactpersonen binnen het onderwijs. En we zetten in op een sterke en regelmatige afstemming met de huisartsenpraktijken. 
Naast het nog nadrukkelijker neerzetten van het CJG zetten we in op:
•    het aanpakken van “meldverlegenheid” bij vermoedens van kindermishandeling, en
•    een sluitend aanbod voor (v)echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. 

Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Veldhoven aangesloten bij de regionale samenwerking in de inkoopregio ‘Een 10 voor de jeugd’. De gemeente Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+ gemeenten en de gemeente Veldhoven werken hierin samen voor de inkoop en doorontwikkeling van de jeugdhulp. De inhoudelijke doorontwikkeling wordt vormgegeven in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders. De algemene doelen die we hierin nastreven zijn:
•    Passende zorg bieden bij de vraag van de jeugdige en zijn of haar omgeving (matched care)
•    Het verminderen van uithuisplaatsingen
•    Zorgen voor voldoende woonvoorzieningen voor jongeren in onze regio
•    Aanpak van wachttijden
•    Het omlaag brengen van de gemiddelde kosten per cliënt
•    Kwalitatief goede dagbehandeling en dagbesteding
•    Een goede aansluiting van jeugdhulp op het onderwijs

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Terug naar navigatie - 6.1 Klanttevredenheid

6.2 Schulddienstverlening

Terug naar navigatie - 6.2 Schulddienstverlening

Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld danwel het voorkomen van (nieuwe) schulden. Wij streven naar:

6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021.

Omschrijving

Meetindicatoren: Het aantal personen met budgetcoaching en/of budgetbeheer vanuit gemeente

Resultaat

G

Toelichting

We zien een forse toename in trajecten budgetcoaching/ budgetbegeleiding in 2022, ten opzichte van 2021.

6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.

Omschrijving

Meetindactoren: Aantal toekenningen bewindvoering (vanuit bijz.bijst.)

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 zijn er minder toekenningen bewindvoering gedaan, dan in 2021.

6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal geslaagde regelingen

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 is er 1 schuldenregeling meer positief afgesloten, dan in 2021 (positief afgesloten betekent: er is een schuldregeling getroffen of een bemiddeling tot stand gekomen). Dat betekent behaald, meer ten opzichte 2021

6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde

Omschrijving

Meetindicatoren: Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject

Resultaat

G

Toelichting

Uit landelijke berichtgeving blijkt dat een gemiddelde schuld bij start van een minnelijk traject tussen de 38.000 en 42.000 ligt. In Veldhoven ligt de gemiddelde schuld bij aanmelding een stuk lager dan het landelijk gemiddelde (ca. 25% lager). Een verklaring hiervoor is het structureel inzetten van vroegsignalering, waardoor mensen eerder starten met hulpverlening en de schuld minder is opgelopen.

6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 waren er meer aanmeldingen voor de meedoenvoorziening dan in 2021.

6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal meldingen inwoners met schulden

Resultaat

R

Toelichting

In 2022 zijn er minder meldingen binnengekomen van inwoners met schulden, dan in 2021. Gemeten aan het aantal geregistreerde informatie- en adviesgesprekken en intakegesprekken. Informatie- en adviesgesprekken zijn er 20% minder geregistreerd dan het jaar daarvoor. Intakegesprekken daarentegen maar 1 gesprek minder in 2022 dan in 2021.

6.3 Cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - 6.3 Cliëntondersteuning

Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning onder cliënten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulddienstverlening:  

6.4 Kwaliteit van leven

Terug naar navigatie - 6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

6.5 Wmo

Terug naar navigatie - 6.5 Wmo

6.6 Jeugdhulp

Terug naar navigatie - 6.6 Jeugdhulp

Jongeren hebben het recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning. 

6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

Omschrijving

Meetindicatoren: Gemeten in dagen (niet verplicht)

Resultaat

G

Toelichting

De beschikbaarheidswijzer is in het eerste kwartaal geïmplementeerd. De aanbieders actualiseren maandelijks hun wachttijden en beschikbaarheid van zorg en deze zijn in te zien via de website en app.

6.6.2 Matched care in plaats  van stepped care (kwaliteit)

Omschrijving

Meetindicatoren: Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)

Resultaat

R

Toelichting

De jongeren beoordelen de dienstverlening met een 6,6. Dat is een daling van 1,4 punt. De respons op de vragenlijst was laag. Dit maakt dit onderzoek niet representatief. Er is veel meer neutraal gescoord dan tevreden of ontevreden.  Hierdoor is het totale punt lager. De scores, tevreden en neutraal, laten echter hetzelfde resultaat zien als vorig jaar.

6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

Resultaat

R

Toelichting

Geheel 2021: 1197 unieke cliënten 
Geheel 2022: 1245 unieke cliënten 
We zien een toename in het aantal unieke cliënten. Redenen hiervoor zijn de lange wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders en de naweeën van corona op de mentale gesteldheid bij jeugdigen. Daar waar jeugdigen mogelijk voorheen door het eigen netwerk of in voorliggend veld geholpen konden worden, is dit door de zwaarte van de problematieken niet meer mogelijk en is inzet van  gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk.

6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % 12 t/m 21-jarigen (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

In 2020 was het percentage 1%.
Sinds 2021 wordt niet langer het percentage van jeugdigen met een delict vermeld op de website waarstaatjegemeente.nl, maar het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering. Dit was in 2021 0,4%.
Het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering was in 2022 0,3%.

6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

In  2021 waren er 80 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. In 2022 waren er 60 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. Hier is dus een afname te zien van het aantal cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. 

6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

In 2021 waren er 22 unieke cliënten in de jeugdreclassering. In 2022 waren er 16 unieke cliënten in de jeugdreclassering. Hier is dus een afname te zien van cliënten ten opzichte van 2021.

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Wij streven naar: 

6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % werkzame jongeren 16 t/m 22 jaar (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Het aantal jongeren (<27 jaar) in de uitkering daalt de afgelopen maanden sterk. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug, mede door een toename van het aantal banen. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal inwoners dat werkzaam is met loonkostensubsidie (niet verplicht)

Resultaat

G

Toelichting

We realiseren meer gesubsidieerde arbeidsplekken dan in de begroting is aangenomen.

6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde baan (niet verplicht)

Resultaat

R

Toelichting

In 2022 zijn 54 mensen uitgestroomd naar betaalde arbeid. We zien een afname van het arbeidspotentieel in het uitkeringsbestand. Inwoners die op dit moment geen werk hebben, hebben vaak een enorm grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is erg lastig om deze mensen naar werk te bemiddelen. 

6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal lopende re-integratie-voorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 (BBV)

Resultaat

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.8 Minimabeleid

Terug naar navigatie - 6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling
Wij streven naar: