Voortgang activiteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Volksgezondheid
Met de komst van Corona lijkt het thema gezondheid belangrijker dan ooit. Als samenleving zullen we hier nog jarenlang de effecten van ondervinden. We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. Gezondheid is daarom een thema dat verweven is met het gehele sociaal domein. Positieve gezondheid vormt het uitgangspunt aangezien gezondheid veel meer betekent dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de Veldhovense samenleving. We willen de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in een omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven. We zetten in op preventie, houden gezondheidsbescherming op peil en bieden nieuwe bedreigingen het hoofd (deze veelal structurele taken zijn belegd bij de GGD). Tevens zetten we in op het stabiliseren en terugbrengen van de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Uit recent onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving blijkt dat dit vraagt op een brede langjarige aanpak waarbij verschillende leefgebieden met elkaar worden verbonden. 

Actueel laadpalenbeleid
In Nederland komen grote veranderingen in het wagenpark. De regering maakte de afspraak dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Tegen 2030 zijn er 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Organisaties legden hierover afspraken vast in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL staan acties die ervoor zorgen dat we straks altijd, overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een actie is dat iedere Nederlandse gemeente eind 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur vaststelt. Deze visie stelt de gemeente steeds voor 2 jaar op. Uitgangspunt van Veldhoven is daarin dat de groei van het aantal laadpalen afgestemd is op de groei van het elektrische wagenpark.

Verminderen huishoudelijk afval
Op 20 april 2021 stelde de raad een nieuw afvaldoel vast: 100 kilo restafval (inclusief milieustraat) per inwoner in 2025. In 2020 bood elke inwoner 138,5 kilo restafval aan. Het college stelde op 6 juli 2021 het Uitvoeringsprogramma Afval 2021-2025 vast. Hierin staan acties om de hoeveelheid restafval te verminderen. 

Duurzame energie
In 2015 hebben bijna alle landen in Parijs afgesproken dat ze maatregelen gaan nemen om de klimaatverandering te beperken. Dit moet er voor zorgen dat de uitstoot van CO2 in 2030 de helft is ten opzichte van 1990. Dit is een enorme uitdaging. Zeker voor Veldhoven waar de uitstoot van CO2 de afgelopen 30 jaar bijna verdubbeld is. In 2019 heeft de regering het klimaatakkoord vastgesteld met daarin de maatregelen die we in Nederland gaan nemen. Gemeenten krijgen hierbij een belangrijke rol. Samen met de andere gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven, de waterschappen, de provincie en de elektriciteitsbeheerder Enexis werken we aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin maken we afspraken over de opwekking van schone elektriciteit, het verminderen van ons aardgasverbruik en maatregelen om energie te besparen. De raad stelde eind 2021 de eerste versie van de Regionale Energiestrategie vast. In december 2021 stelde de raad ook de Transitievisie warmte vast. In de Transitievisie warmte zijn afspraken gemaakt over het verminderen van het aardgasverbruik voor het koken en verwarmen van gebouwen. In het voorjaar van 2022 stelt de raad verder het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing vast. Dit bevat afspraken over de opwekking van schone elektriciteit en het besparing van energie. De afspraken uit de Transitievisie warmte en het beleidskader worden in de kadernota 2023 verwerkt.

Duurzaamheid
In 2021 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid. De aanbevelingen die de rekenkamercommissie in dit onderzoek heeft gedaan zijn door het college overgenomen. In de eerste helft van 2022 worden de beleidsambities en -doelen voor duurzaamheid door de raad vastgesteld. Deze vormen de basis voor het duurzaamheidsprogramma dat in de tweede helft van 2022 wordt opgesteld.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Terug naar navigatie - 7.2 Actueel laadpalenbeleid

7.3 Verlaging restafval

Terug naar navigatie - 7.3 Verlaging restafval

7.4 Hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.4 Hernieuwbare energie